Vår politik | Sverigedemokraterna i Karlskoga-Degerfors

Vår politik

Sverigedemokraterna vill utveckla Karlskoga och Degerfors kommun till attraktiva platser att leva och bo. Vi uppnår detta genom en väl fungerande skola, barnomsorg och äldrevård samt ett gott företagsklimat.

Asylmottagandet

Vi vill minska asylmottagandet i kommunerna.

Det råder bostads- och arbetsbrist i kommunerna. Att fylla på med fler invånare innan detta är löst förvärrar situationen.

Kostnaderna för asylmottagandet bör utredas. Många seriösa bedömare är överens om att invandringen kostar enorma summor och bidragen från staten täcker endast de första åren, därefter övergår ansvaret ekonomiskt såväl som socialt på kommunerna.

Livsmedel i kommunala verksamheter

Maten som serveras på daghem, skolor, inom sjukvård och omsorg ska så långt som möjligt vara närproducerad. Att som idag importera det man kallar ekologiska livsmedel ser vi som helt förkastligt.

Skolledningen måste förstå vilken otrolig betydelse maten har och börja använda den i undervisningen. Skolmaten måste få högre status, inte minst med tanke på att den är det enda lagade mål mat som vissa elever äter på hela dagen. Förskolebarn måste få en bra första kontakt med den svenska matkulturen, våra äldre har rätt att njuta av vällagad god mat.

Tvärt om vad många tror är det inte alls omöjligt att ställa krav i upphandlingarna. De som arbetar med detta utgår från upphandlingsmyndighetens kriterier. Med dem kan man specificera det man vill köpa utifrån krav på exempelvis antibiotikaanvändning, hormoner och på vilket sätt maten är producerad.

Kommunen ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är närodlade, näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djurhållning. Allt kött ska komma från djur som bedövats innan avblodning. 

Man får inte uppge att maten ska vara svensk men eftersom utländsk mat oftast inte lever upp till svenska krav och djurskyddslagar kan problemet lösas per automatik.

Närproducerade livsmedel är en stark resurs som bör tillvaratas, stödjas, utvecklas och så långt som möjligt förädlas lokalt. Mindre och fler tillagningskök, att göra elever, förskolebarn och våra äldre delaktiga ser vi som en självklarhet.

Det måste bli enklare för mindre producenter att svara på upphandlingar. Idag är det nätbaserade systemet som används alldeles för komplicerat och byråkratiskt. Vi ska hjälpa våra lokala producenter, inte stjälpa.

Närproducerade livsmedel kommer att skapa fler arbetstillfällen, skatteintäkter i närområdet och öka vår försörjningsgrad vid en krissituation.

Budget 2016

Demokrati på riktigt.

Politikerförakt har i många fall blivit mer påtagligt och avståndet mellan beslutsfattare och väljare känns ibland allt mer avlägsen. Sverigedemokraterna anser att det är bra när många människor väljer att engagera sig politiskt. Det är något man främst håller på med för att man vill förändra samhället och tillsammans forma vår omgivning.

Sverigedemokraterna anser att alla partier ska ha samma rätt till insyn i kommunens organisation genom att beviljas insynsplatser i kommunens nämnder och utskott/presidier oavsett storlek i kommunfullmäktige eller genom så kallad taktisk valsamverkan där mer eller mindre ko-handel förekommer för att tillförskaffa sig tyngre uppdrag.

Genom införande av en årlig demokratidag där kommuninvånare får chansen att träffa sina folkvalda i kommunfullmäktige och nämnder kan intresset för politik öka. Demokratidagen kan på sikt utvecklas till att även innefatta utställningar,seminarier eller debatter relaterade till demokratin. Genom att främja arbetet med den lokala demokratin och öppna kommunens verksamhet för allmänheten kan kommuninvånarna enkelt vara med och få fram gemensama visioner för Karlskoga genom öppna medborgardialoger på riktigt.

Lokala folkomröstningar anser vi att Karlskoga kommun bör använda sig av mer för att få reda på vad kommuninvånarna egentligen tycker när stora förändringar sker i kommunen. Stor hänsyn måste tas till alla de människor som påverkas vid förändringarna och det räcker alltså inte bara att lyssna till synpunkterna utan det är av största vikt att kommunen också agerar efter dem.

 

En trygg och stabil skola i Karlskoga.

I Karlskoga vill vi ha en sammanhållen,trygg,stabil och nationellt likvärdig skola som betonar vikten av kunskap. Erfarenhet och förnuft styr skolans arbete.Ett varsamt framåtskridande och ett förändringsarbete baserat på vetenskaplig grund,som görs i små steg ska garantera arbetsron för både elever och lärare.

Skolan ska vara en av grundpelarna i skapandet av en gemensam kulturell och nationell identitet. Skolan ska därför prioritera gemenskap och trygghet framför särintressen.          Detta för att bevara vårt lands fredliga och demokratiska utveckling som ligger till grund för den välfärdsstat vi har idag. Gemensamhetsskapande traditioner ska därför vara ett vanligt och återkommande inslag i skolans verksamhet.

Goda kunskaper i svenska språket, gemensam läsning av både klassisk och modern litteratur, kunskaper om det svenska samhället och om vår historia är grundläggande för alla elever och ska prioriteras i den obligatoriska skolan för att öka gemenskapen både i skolan och i samhället.

Att levandegöra vårt kulturarv är en viktig uppgift för skolan som ska betonas för att skapa en gemensam grund att stå på både för våra svenska och våra invandrade svenska barn. Studier av konst, arkitektur, drama, dans och musik ingår som en naturlig del av skolgången och gemensamma traditionella inslag i undervisningen bidrar starkt till sammanhållning och gruppkänsla.

Skolan ska uppmuntra alla elever till att prestera så bra som möjligt inom ramen för sina förutsättningar. Teoretiskt och praktiskt kunnande ska värderas lika. Skolan ska också beakta individuella olikheter och utforma stöd som är anpassat till elevens särskilda behov.       Lärarna ska i detta fall ha möjlighet att kunna ”ordinera” tillsammans med rektor stödinsatser med omedelbar verkan.

Våra barn går i skolan för att skaffa sig en viktig grundutbildning att bygga vidare på gymnasieskolan. Grundskolan måste därför vara en lugn och trygg plats och kunna garantera studiero för alla elever. Mobbning, trakasserier och känslor av utanförskap måste kraftigt motarbetas. I SKOLLAGEN framgår det tydligt att stökiga elevers behov inte får överordnas de skötsamma elevernas. Vi vill i alla delar se till att SKOLLAGEN är ett aktivt dokument i vår kommun och att alla skolor arbetar enligt den, utan undantag.

För att träna elever i demokratiskt tänkande och demokratiskt arbetssätt ska de ges reelt inflytande i skolvardagen genom att delta i elevråd och skolföreningar. Det är av yttesta vikt att representanter från förberedelseklasser i största möjliga mån deltar i elevråden för att överbygga motsättningar och känna sig delaktiga i skolans arbete.

 

Vårt mål är att skapa en skola med kvalitè. Vi menar att den enskilt största framgångsfaktorn för elevernas resultat är lärarna, något ett stort antal gjorda undersökningar pekar på.

Sverigedemokraterna i Karlskoga anser naturligtvis att lärarnas löner och kompetensutveckling måste främjas.  Detta ska ses som en del av en satsning på skolan, där vi självklart inte kommer att sänka lärartätheten utan tvärtemot höja den. Vi vill i skolbudgeten satsa mer på lärarna och övrig personal.

Vidare anser vi att skolan måste bli en lugn och trygg arbetsplats både för elever och skolpersonal. Därför satsar vi en del av av budgetutrymmet till att behålla nuvarande antal skolpersonal samt SATSA på att anställa fler lärare och yrkesgrupper i skolan. Detta är absolut nödvändigt för att lyfta bort det ökade administrativa ansvaret som vilar på lärarnas axlar.

Sverigedemokraterna Karlskoga vill ge barn och utbildningsnämnden ett ökat anslag och helt uppfylla deras önskemål om 13 miljoner kronor viket är en tydlig markering att skola och utbildning ligger oss varmt om hjärtat.

Ytterligare en förstärkning om 2.0 miljoner kronor satsar vi på extra lärarresurser till grundskolorna i Karlskoga. Denna satsning ryms genom att flytta dessa pengar från ks oförutsett/budgetreserv.

En satsning på gymnasieskolan med extra pengar som är öronmärkta till extra lärare och kompetenshöjande insatser ryms även i vår satsning på skolan. Sverigedemokraterna i Karlskoga vill ge gymnasienämnden ett ökat anslag på 1,5 miljoner kronor till denna satsning.

Vidare vill vi se en ökad satsning på skolluncherna där folkhälsoförvaltningen ges ett ökat anslag på 1.5 miljoner kronor till upphandling av mat med en närinsriktig och av god kvalite till samtliga elever inom  Karlskoga kommun.

Denna satsning på totalt 18 miljoner kronor visar på att Sverigedemokraterna i Karlskoga är villiga att satsa på våra barn och ungdomar i hela kommunen.

En värdig ålderdom.

 

Sverigedemokraterna vill satsa på en varm och respektfull omsorg av våra äldre. En värdig ålderdom anser vi vara en rättighet och det kommunala ansvaret måste förvaltas väl. Många äldre är idag undernärda och vi ser allvarligt på detta. Vi tror inte på enstaka åtgärder för att råda bot på detta, vi är övertygade om att ökad livskvalitet är ett resultat av många, både små och stora åtgärder.

Sverigedemokraterna anser inte att våra äldre ska behöva äta vacuumförpackad mat som fraktas genom landet. Vi anser att alla äldre ska ha rätt till en god och näringsrik kost med ett bra näringsvärde.

Sverigedemokraterna i Karlskoga ser den ökade livskvaliten hos våra äldre som en ytterst prioriterad faktor. Våra äldre har med den förda kommunalpolitiken hamnat i skymundan.  Medan löntagarskatten har sänkts kraftigt får våra äldre nöja sig med några få brödsmulor.

Sverigedemokraterna i Karlskoga vill höja kvaliten på maten för våra äldre och satsar därför kraftigt på upphandlingen av kosten och kökstjänsterna. Vi satsar 3 miljoner extra inom detta området.

Vidare satsar vi på ökad personaltäthet inom äldrevården och väljer att satsa 7 miljoner kronor inom detta området.

 

Sverigedemokraterna yrkar att fastställa driftbudget per nämnd 2016 enligt tabellen nedan. (tkr)

 

Driftbudget

KS förslag SD förslag Differens
Kommunfullmäktige och Revision 7 590 6 539  -1 051
Kommunstyrelsen 113 335 109 985  -3 350
Ö.V.överf.nämnd 2 908 2 908
Admin.nämnd 5027 5 027
Valnämnd 0 0
SN 603 440 613 440 10 000
Bun 430 682 436 608   5 926
GN 155 813 157 313   1 500
KFN 79 509 78 509  -1 000
SBN 48 630 48 630
MHN 8 733 8 733
FHN 1 573 3 073 1 427
Summa 1 457 240 1 470 765  
Finansförv. 1 489 575 1 489 575
Resultat 32 335 18 810  13,525

 

Motioner

Karlskoga 20170201

 

 

 

 

Till kommunfullmäktige i Karlskoga

Motion att införa nollvision mot kränkningar via mobiltelefoner och digitala läroverktyg i Karlskogas grundskolor.

Kränkningar via mobiltelefoner på grundskolorna i Karlskoga finns inrapporterade i kränkningsverktyget och där påvisas det att i snitt      7-8 elever kränks varje månad under skoltid. Mörkertalet där dessa kränkningar inte rapporteras in torde vara betydligt högre.

De digitala läroverktygen som eleverna erhållit i skolorna har inga begränsningar gentemot sociala medier som exempelvis facebook,kik,ask m.m

Vi Sverigedemokrater menar på att om våra elever skall ges dessa läroplattformarna, där de på ett enkelt sätt tillåts kunna få alla dessa verktyg i sina läroverktyg så ges de förutsättningar till att närsomhelst enkelt att kränka varandra.

Hur verksamheterna styrs inom våra grundskolor ansvarar givetvis rektorerna för men det är vi politiker som måste kunna ge dem de förutsättningar och ramar som krävs för att nå studiero och mindre kränkningar på sina enheter.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:

Att säkerställa att rektorerna i samråd med eleverna reviderar ordningslagarna på skolorna rörande mobilanvändande under skoltid.

Att de digitala läromedlen som kommunen tillhandahåller eleverna spärras från sociala medier eftersom det ej uppfyller sitt syfte som ett digitalt läroverktyg.

Att införa en nollvision mot kränkningar via mobiltelefoner och digitala läroverktyg inom grunskolorna i Karlskoga.

Sverigedemokraterna genom Taisto Tikkanen

                                                                                                 Karlskoga 20160901

            

 

Till kommunfullmäktige i Karlskoga.

 

Motion: Att införa ett kvoteringssystem till ungdomar som söker lägenheter inom kommunens fastighetsbestånd (Karlskogahem)

I Karlskoga har vi en hög efterfrågan efter lediga lägenheter och inte minst från våra ungdomar som vill ta steget att flytta hemifrån.

Det är nästintill omöjligt för ungdomarna att hitta ett första eget boende i kommunen och det ser vi Sverigedemokrater som ett ytterst bekymmersamt problem som måste åtgärdas. Att få behålla de som har studerat färdigt i kommunen är en viktig investering inför framtiden inte minst om vi har ambitionen att bli en attraktivare kommun och få behålla arbetskraften och intäkterna i kommunen.

Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige ger Karlskogahem i uppdrag att:

-Utreda fastighetsbeståndet och införa ett kvoteringssystem med erbjudanden om lediga lägenheter till ungdomar som bor hos sin/sina vårdnadshavare.

 

Sverigedemokraterna

Karlskoga kommun

Degerfors kommun

Lokal politik

Här kommer ni kunna hålla er uppdaterade på våra lokal frågor i kommunen.

Lokal politik

Här kommer ni kunna hålla er uppdaterade på våra lokal frågor i kommunen.