Kommunpolitiskt program 2016 | Sverigedemokraterna i Karlskoga-Degerfors

Kommunpolitiskt program 2016

Vår politik för barn och unga.

Tryggheten i skolan:

Vi vill öka antalet hjälpande och stödjande personal i skolorna till exempel kan nämnas skolkuratorer, skolsköterskor, pedagoger samt skolvärdar/skolvärdinnor. Just skolvärdar/skolvärdinnor fyller en viktig funktion för många elevers vardag med tanke på de ökade fallen av kränkningar samt mobbingen i skolan. Syftet med denna personalkategori är att de möter eleverna i rasthallar, korridorer och i utemiljön där de kan uppmärksamma och arbeta förebyggande så att våra elever kan känna sej tryggare i skolan.

Fortbildning av skolpersonal:

Vi vill att alla lärare och skolpersonal ges den fortbildning de har behov av. Möjligheterna för skolpersonal som är lämpliga ska kunna ges fortbildning i de områden som de saknar kompetens/poäng inom genom stöd från kommunen som kan anpassas och sökas individuellt.

Skolmaten:

Skolmaten ska vara av god kvalité och serveras med en varierande kost med bra näringsvärde, därför ser vi att skolorna rustas med tillagningskök och inhandlar närodlad/närproducerade livsmedel i största möjliga mån.

Förskolorna i kommunen:

Förskolorna dras med långa köer och överinskrivningar tillåts i dagsläget och detta har blivit en nästintill rutinmässig hantering vilket anmärkningar från skolstyrelsen påvisat. För att komma till bukt med dessa problem väljer vi att ta höjd utefter behoven av förskoleplatser och vill se ett flertal nya förskolor med flera avdelningar. Rekrytering av förskolelärare måste prioriteras och Karlskoga kommun skall ses som en attraktiv kommun där förskolepersonalen skall erbjudas konkurrenskraftiga löner samt planeringstider och fortbildning som genomförs löpande utefter rådande lagstiftning.

Trygghet i samhället:

Vi vill verka för att ge medborgarna en ökad trygghet i samhället genom ett utökat samarbete mellan kommunerna och polisen.

Nattvandring och grannsamverkan skall uppmuntras för att få kommunens medborgare att känna sig tryggare.

Förbjud tiggeriet:

Se till att den lokala ordningsstadgan § 14 som förbjuder insamling av pengar efterföljs.

Satsa på våra äldre:

Vi är för ett återinförande av servicehus, gratis trygghetslarm, buss och badhusbesök för våra äldre medborgare.

Bland våra äldre finns önskemål om att erbjudas varm mat till kvällen, detta är något vi förordar.

Inga delade turer i vården:

Vi vill arbeta för att systemet med delade turer för bl.a. vårdanställda fasas ut snarast möjligt.

Ohälsan bland vårdpersonalen med oregelbundna arbetstider leder till fler och fler sjukdagar, många och korta sjukskrivningar är resultatet av delade turer.