Sverigedemokraterna i Karlskoga-Degerfors

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Karlskoga – Degerfors

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Patrik Nyström

Ordförande  kommunförening Karlskoga Degerfors

Tel: 070 510 91 31

Mailadress: patrik.nystrom@sd.se

Postadress

Sverigedemokraterna Karlskoga
Box 208
691 24 Karlskoga
 

Besöksadress

Värmlandsvägen 28

Karlskoga

 
Lokal VALFOND: BG 757-1102

IMG_0064

 • Motion om anställningsrutiner vid äldreomsorgen i Karlskoga.

  Av christerhelj den 13 mars, 2018
  0

   

  Karlskoga 2018-01-21

   

  Motion om anställningsrutiner vid äldreomsorgen i Karlskoga.

  För att bli god man för tex. äldre med demens kontrollerar överförmyndarnämnden lämpligheten hos Rikspolisstyrelsen att man inte har någon kriminell belastning samt hos Kronofogdemyndigheten att man inte har några betalningsanmärkningar.
  För att arbeta inom barnomsorgen kontrolleras lämpligheten hos Rikspolisstyrelsen angående kriminell belastning.
  Ingen kontroll görs idag hos Rikspolisstyrelsen av de personer som ska arbeta med våra äldre inom vården, för att förebygga stölder, misshandel, sexuellt våld eller kränkande behandling.
  Med anledning av ovanstående yrkar vi:

  Att: Karlskoga kommun tillämpar samma regler vid anställning inom äldrevården som vid barnomsorgen dvs. kontrollerar personens lämplighet hos Rikspolisstyrelsen angående kriminell belastning.

  Taisto Tikkanen
  För Sverigedemokraterna Karlskoga-Degerfors.

 • Motion ”Blodgivare på arbetstid”

  Av christerhelj den 13 mars, 2018
  0

   

  21 januari 2018

   

  ”Blodgivare på arbetstid”
  Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en annan människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och kostnaderna för blod är stora redan idag för universitetssjukhusen. Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod under arbetstid. Sverigedemokraterna föreslår därför att även Karlskoga kommun ger de anställda möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida både samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv.
  Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
  Att: kommunfullmäktige beslutar att anställda i Karlskoga kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod i Karlskoga.
  Att: kommunfullmäktige uppdrar åt Karlskoga kommun att som arbetsgivare föregå med gott exempel och upplysa alla anställda om möjligheten att lämna blod på betald arbetstid samt uttalar sig positivt till anställda att bli blodgivare.

  Taisto Tikkanen
  för Sverigedemokraterna i Karlskoga-Degerfors.

 • Begäran om återremiss av vår motion ”Kameraövervakning och ordningsvakter”.

  Av christerhelj den 28 februari, 2018
  0

  Karlskoga 2018-02-27

   

  Begäran om återremiss av ärende KS § 40 KS 2017.0361
  Vår motion ”Kameraövervakning och ordningsvakter”.

  Det fanns en överenskommelse under den så kallade borgfreden om att installera övervakningskameror vid åtminstone en skola. Trots detta var Sverigedemokraterna enda parti att reservera sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå vår motion.
  Nästan tre gånger fler brott begås i anslutning till Skranta området, skadegörelse, narkotikabrott, rån, misshandel till och med mordförsök (källa: Brottsförebyggande rådet, 2016).
  I förslag till beslut från Kommunstyrelsens ledningskontor framgår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning med ronderande bevakning samt undersöka vilka effekter på skadegörelse som kan påvisas i de kommuner som använder kameraövervakning.
  Med anledning av ovanstående svar så är vår tolkning:
  Att sats 2 bör bifallits eftersom ärendet ej är berett ännu men svaret är ja till förslaget.
  Vi yrkar därför att ärendet bör återremitteras samt beredas.
  Datum som ovan.

  Taisto Tikkanen, Sverigedemokraterna

 • Motion att uppföra kameraövervakning samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.

  Av christerhelj den 28 februari, 2018
  0

  Karlskoga 20170827

  Till kommunfullmäktige i Karlskoga
  Motion att uppföra kameraövervakning samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.
  Karlskoga har vuxit och fått mer invånare, prognoserna över befolkningsökningen i kommunen pekar uppåt och det är positivt för Karlskoga.
  Med befolkningsökningen tillkommer även nya olika samlingsplatser och det vi vill peka på som extra utsatt är skrantatorget med omnejd. Det har under det gångna året inträffat flera allvarliga händelser i direkt anslutning till skrantatorget.
  Det förekommer mer eller mindre öppen narkotikaförsäljning samt en mängd uppgörelser mellan olika grupperingar i anslutning till torget.
  Sverigedemokraterna i Karlskoga anser att purple-flag certifieringen är en bra satsning men efterlyser insatser på de övriga platserna i kommunen som attraherar många invånare.
  Otryggheten som signaleras från skrantatorget är oacceptabel, Karlskogas invånare har rätt att känna sig trygga och välkomnade i Alla av kommunens stadsdelar.
  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:
  Att köpa in tjänster och teknik för att kameraövervaka Skranta torg med omnejd.
  Att köpa in tjänster, alternativt anställa ordningsvakter som ska höja tryggheten i utsatta områden där många brott rapporteras.
  Sverigedemokraterna Karlskoga genom:

  Taisto Tikkanen.

 • Kommunpolitiskt program 2016

  Av christerhelj den 14 mars, 2017
  0

  Vår politik för barn och unga.

  Tryggheten i skolan:

  Vi vill öka antalet hjälpande och stödjande personal i skolorna till exempel kan nämnas skolkuratorer, skolsköterskor, pedagoger samt skolvärdar/skolvärdinnor. Just skolvärdar/skolvärdinnor fyller en viktig funktion för många elevers vardag med tanke på de ökade fallen av kränkningar samt mobbingen i skolan. Syftet med denna personalkategori är att de möter eleverna i rasthallar, korridorer och i utemiljön där de kan uppmärksamma och arbeta förebyggande så att våra elever kan känna sej tryggare i skolan.

  Fortbildning av skolpersonal:

  Vi vill att alla lärare och skolpersonal ges den fortbildning de har behov av. Möjligheterna för skolpersonal som är lämpliga ska kunna ges fortbildning i de områden som de saknar kompetens/poäng inom genom stöd från kommunen som kan anpassas och sökas individuellt.

  Skolmaten:

  Skolmaten ska vara av god kvalité och serveras med en varierande kost med bra näringsvärde, därför ser vi att skolorna rustas med tillagningskök och inhandlar närodlad/närproducerade livsmedel i största möjliga mån.

  Förskolorna i kommunen:

  Förskolorna dras med långa köer och överinskrivningar tillåts i dagsläget och detta har blivit en nästintill rutinmässig hantering vilket anmärkningar från skolstyrelsen påvisat. För att komma till bukt med dessa problem väljer vi att ta höjd utefter behoven av förskoleplatser och vill se ett flertal nya förskolor med flera avdelningar. Rekrytering av förskolelärare måste prioriteras och Karlskoga kommun skall ses som en attraktiv kommun där förskolepersonalen skall erbjudas konkurrenskraftiga löner samt planeringstider och fortbildning som genomförs löpande utefter rådande lagstiftning.

  Trygghet i samhället:

  Vi vill verka för att ge medborgarna en ökad trygghet i samhället genom ett utökat samarbete mellan kommunerna och polisen.

  Nattvandring och grannsamverkan skall uppmuntras för att få kommunens medborgare att känna sig tryggare.

  Förbjud tiggeriet:

  Se till att den lokala ordningsstadgan § 14 som förbjuder insamling av pengar efterföljs.

  Satsa på våra äldre:

  Vi är för ett återinförande av servicehus, gratis trygghetslarm, buss och badhusbesök för våra äldre medborgare.

  Bland våra äldre finns önskemål om att erbjudas varm mat till kvällen, detta är något vi förordar.

  Inga delade turer i vården:

  Vi vill arbeta för att systemet med delade turer för bl.a. vårdanställda fasas ut snarast möjligt.

  Ohälsan bland vårdpersonalen med oregelbundna arbetstider leder till fler och fler sjukdagar, många och korta sjukskrivningar är resultatet av delade turer.